O nama

PREDŠKOLSKA USTANOVA “MORAVSKI CVET” ŽABARI

Iako ima svoje korene u prvim godinama posle II svetskog rata, Dečji vrtić “Moravski cvet” u Žabarima je predškolska ustanova koja je tek 1. januara 1999. godine konstituisana u skladu sa Zakonom o društvenoj brizi o deci iz 1992. godine. Konstituisanje je izvršeno na osnovu rešenja br. 60/2/98-1 Skupštine opštine Žabari, a prethodilo mu je rešenje br. 600-01-187/98-04 Ministarstva za brigu o porodici i njegovog nadzornika Stojanke Lukić, kojim je Skupštini opštine Žabari naloženo da izvrši svoju zakonsku obavezu i osnuje predškolsku ustanovu.

Rešenjem Skupštine opštine o osnivanju predškolske ustanove u Žabarima određeno je da u njen sastav uđe dečji vrtić “Pčelica” u Aleksandrovcu i vaspitne grupe predškolske dece u Porodinu, Simićevu, Oreovici i Vlaškom Dolu. Tako je objedinjen rad sa predškolskom decom u ovoj opštini u jedinstvenoj predškolskoj ustanovi – Dečjem vrtiću “Moravski cvet”, Žabari. To je sigurno najmlađa predškolska ustanova u Srbiji, što je sticaj okolnosti. Njen preteča bio je, prvo “Dečji dom” Žabari, osnovan 1947. godine. Osnivač te dečje ustanove bili su Savez za narodno zdravlje i socijalnu politiku i Moravski srez sa sedištem u Velikoj Plani. “Dečji dom” je bio smešten u sadašnjoj zgradi Skupštine opštine Žabari i bio je samostalna ustanova.

Prvi direktor “Dečjeg doma” bio je Žika Stanojević – “Šumar”, a u sastavu osoblja su bili: vaspitači, blagajnik, ekonom, kuvarica i pomoćno osoblje.

Štićenici ovog dečjeg doma bili su deca od tri do sedamnaest godina starosti, uglavnom ratna siročad, nezbrinuta i siromašna deca.

U Domu se radilo po programu i uputstvu osnivača, a deca školskog uzrasta pohađala su osnovnu školu u Žabarima.

Ona starija, upućivana su na učenje zanata, u Veliku Planu – bravarskog, mehaničarskog, tapetarskog i drugih. Dom je radio do 1956. godine kada je preseljen u Bor.

Nema podataka da li je i u to vreme postojao organizovan rad sa decom predškolskog uzrasta. Kasnije, ali se ne zna kada tačno, rad sa decom predškolskog uzrasta u dečjim objektima odvijao se u Žabarima i Aleksandrovcu u sastavu i u organizaciji osnovnih škola “Dude Jović” i “Heroj Rosa Trifunović”. Vaspitne grupe dece šestogodišnjeg uzrasta postojale su, pre osnivanja predškolske ustanove, u četiri sela (Porodinu, Simićevu, Oreovici i Vlaškom Dolu).

Osnivanje ustanove, osim što je ispunjavanje zakonske obaveze, je i davanje značaja ovoj delatnosti i njeno ravnopravno tretiranje u lokalnoj zajednici. U delatnosti i organizaciji ove ustanove, potrebe dece predškolskog uzrasta i potrebe porodica za zbrinjavanjem dece dobile su odgovarajući institucionalni okvir.

PU “Moravski cvet’’ sa sedištem u Žabarima u ulici Dragoslava Vesića br.12 i objektom ’’Pčelica ’’ u Aleksandrovcu, ul. Mite apotekara bb, svoju delatnost samostalno obavlja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima od 01.01.1999.godine.

Ustanova svoju delatnost organizuje na teritoriji opštine Žabari kroz celodnevni, poludnevni, četvoročasovni i pripremni predškolski program.

Rad sa decom organizuje se i u drugim naseljima tako da mreža dečjeg vrtića na području opštine Žabari obuhvata grupe u kojima se organizuje četvoročasovni program, poludnevni, celodnevni pripremni predškolski program i to u Žabarima i Aleksandrovcu, gde su dve grupe pripremnog predškolskog programa, a četiri grupe mešovitog uzrasta od 6 meseci do 6,5 godina.

Objekat vrtića u Žabarima je 360 m2,a u Aleksandrovcu je 305 m2. Objekat u Žabarima nalazi se u manje prometnom delu mesta, što je i prednost ovog objekta. Objekti su prilagođeni predškolskom uzrastu, opremljeni odgovarajućim nameštajem, igračkama, didaktičkim materjalom, audio-vizuelnim sredstvima. Dvorište se prostire na 30 ari i omogućava življenje i igru na otvorenom prostoru. Dvorište oko objekta „Pčelica“ je dosta manje površine, tako da se koriste tereni osnovne škole u Aleksandrovcu. Zelene površine su uređene i opremljene spravama za decu.

U sedištu PU ostvaruju se celodnevni boravak, poludnevni i pripremni predškolski program. Van sedišta u objektu „Pčelica“ u Aleksandrovcu organizuje se pripremni predškolski program i celodnevni program.

Specifičnost lokalne sredine ogleda se u nerazvijenosti privrede, velikoj razuđenosti, malom broju stanovnika u 16 naselja, a samim tim i u malom broju dece, sa tendencijom negativne stope nataliteta. Sela su udaljena od sedišta Opštine od 3 do 21 kilometra, broj dece u njima se kreće od 0 do 8. Realizovanje predškolskog i osnovnog obrazovanja, organizuje se i pri osnovnim školama(u njihovoj organizaciji) jer su uzete u obzir specifičnosti Opštine i njene ekonomske mogućnosti.